در راستای هفته کتاب و کتاب خوانی نمایشگاه کتابی در محل دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با همکاری انجمن‌های علمی گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی و مشاوره برگزار شد. این نمایشگاه از تاریخ بیست یکم لغایت بیست و چهارم آبان ماه در محل این دانشکده برگزار و مورد استقبال زیاد اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم قرار گرفت. حوزه ریاست دانشکده تشکر صمیمانه خود را از انجمن‌های علمی به جهت برگزاری این نمایشگاه ابراز داشته و آرزوی موفقیت بیش از پیش را برای کلیه دانشجویان دارد.

 

a n ketab