نشست مسئول محترم امور پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، جناب آقای دکتر محمد علی رستمی نژاد، با 14 نفر از اعضای محترم انجمن‌های علمی دانشکده به مناسبت هفته پژوهش در مورخ 1396/8/1 برگزار شد:
در این جلسه پیرامون مباحث زیر بحث و تصمیم گیری شد:
•نیازسنجی برنامههای هفته پژوهش
•مکانیزم مشارکت فعّال دانشجویان (شرکت در کارگاهها و دورههای دانشجویی، گواهی حضور)
•تعیین شورای هماهنگی هفته پژوهش و هسته دانشجویی
•ایدهپردازی تشکیل کمپین به مناسبت هفته پژوهش
•ایجاد کمیته اطلاع رسانی
  در پایان جلسه آقای دکتر رستمی نژاد ضمن تشکر صمیمانه از کلیه اعضا، برای کلیه دانشجویان به ویژه دانشجویان فعّال انجمن‌های علمی آرزوی توفیق روزافزون داشتند.
 
 
AKS2