همکار محترم جناب آقای دکتر محسن آیتی

اکنون که در پرتو الطاف خداوند متعال یکی از مقاطع ارزشمند خدمات خویش را در دوران مسئولیت ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با سربلندی به پایان رسانده و آماده خدمت در سنگر دیگری از این مجموعه هستید صمیمانه از دقت، دلسوزی، ارشادات و کمک‌های مؤثر جنابعالی که راهگشای ارائه خدمات مطلوبتر بوده است تقدیر و تشکر نموده و از درگاه ایزد منان موفقیت و سرافرازی بیش از پیش برای شما مسألت داریم.