المپیاد علمی: از آمادگی تا آزمون
این جلسه توسط انجمن علمی علوم تربیتی و با هدف آشنایی دانشجویان با تاریخچه ،ارکان و اهداف المپیاد، معرفی اعضای کمیته های علمی ، معرفی منابع المپیاد، ارائه برنامه، تببین قوانین، شرایط و تسهیلات، مشاوره و پاسخ به سوالات مرتبط دانشجویان در خصوص المپیاد برگزارگردید.

ارائه دهنده این جلسه آقای حسین فلاحی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و برگزیده دوره های 19 و 20 المپیاد علمی کشور بودند. جلسه مذکوردر روز چهارشنبه مورخ 1394/12/12 در ساعت 12 در محل سالن کنفرانس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.

fallahi