بر پایۀ ویرایش ژانویۀ سال ۲۰۱۷ مؤسسۀ «وبومتریکس»،واسپارگاه(مخزن)دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،برترین واسپارگاه ایرانی است که در این فهرست رتبۀیک هزار و ۵۶جهانی و رتبۀ نخست ملی را به دست آورده است.

به گزارش لیزنا، بر اساس اعلام روابط عمومي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران بر پایۀ ویرایش ژانویۀ سال ۲۰۱۷ مؤسسۀ «وبومتریکس»، چهار واسپارگاه سازمانی ایرانی در فهرست واسپارگاه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند.

پس از«واسپارگاه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی اردبیل»کهرتبۀنخست ملی را به دست آورده،«واسپارگاه دانشگاه علوم پزشکی آجا»، «واسپارگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمان»، و «واسپارگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر» در رتبه‌های دوم تا چهارم ملی قرار گرفته‌اند.

گفتنی است، هدف کلیدی از انتشار «رتبه‌بندی واسپارگاه‌های سازمانی»، پشتیبانی از برنامه‌های دسترسی آزاد به انتشارات علمی در قالب الکترونیکی و دیگر آثار است. این نظام رتبه‌بندی مؤسسه‌ها را تشویق می‌کند تا منابع اطلاعاتی علمی و غیرعلمی خود را بر روی وب منتشر کنند تا همگان از آنها بهره‌مند شوند.

حجم اطلاعات موجود بر رویواسپارگاه(اندازه)، رؤیت‌پذیری، فایل‌های غنی (دسترسی)، و شمار انتشارات در پایگاه «گوگل اسکالر» (پژوهش) شاخص‌هایی هستند که «وبومتریکس» از آنها برای ارزیابی واسپارگاه‌ها استفادهمی‌کند. در جدولزیررتبۀ واسپارگاههای برتر ایرانیدر شاخص‌های گوناگون آمده است:

رتبۀ جهانی واسپارگاه‌های برتر ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی واسپارگاه‌های سازمانی

نام پژوهشگاه اندازه رؤیت‌پذیری دسترسی پژوهش
واسپارگاه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۱۰۷ ۱۴۰۱ ۱۵۰۵ ۶۱۱
واسپارگاه دانشگاه علوم پزشکی آجا ۱۲۴۶ ۱۶۴۲ ۱۷۶۵ ۹۰۴
واسپارگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۸۴۱ ۱۷۱۷ ۱۶۱۳ ۶۸۷
واسپارگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۱۱۶۵ ۱۸۳۸ ۲۱۶۶ ۶۶۲

بر پایۀ گزارش «وبومتریکس»، «Arxiv.org e-Print Archive» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا در نظام رتبه‌بندی واسپارگاه‌های سازمانی است. همچنین، پس از این مؤسسه، «CiteSeerX»،«Smithsonian/NASA Astrophysics Data System»، «Europe PubMed Central»، و «Research Papers in Economics RePEc»جایگاه دوم تا پنجم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

گفتنی است، سامانۀ «نما» که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری راه‌اندازی شده و روزآمد می‌شود به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. جزئیات گزارش رتبه‌بندی وبومتریکس درسامانه نمادر دسترس همگان است.