دسترسی برخط به تمام نشریات الکترونیکی سیج در زمینه‌های موضوعی علوم‌انسانی، علوم اجتماعی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و پزشکی برقرار گردیده است. لذا جهت استفاده و بهره‌برداری به نشانی اینترنتی: http://journals.sagepub.com مراجعه فرمایید.