دانشجویان تحصیلات تکمیلی موظف هستند حداقل در 3 جلسه دفاع مرتبط با رشته تحصیلی خود شرکت نمایند و گواهی شرکت در جلسه از نماینده تحصیلات تکمیلی دریافت نمایند.

فرم قابل دانلود در سایت دانشکده