کارشناس گروه روانشناسی و مشاوره عالیه آکار
تصویر
05632227042-290
طبقه اداری- اطاق کارشناسان آموزش دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رئیس اداره امور عمومی پردیس شهدا احمد قانونی
05632227042-221
طبقه اداری- امور عمومی دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
متصدی تلفنخانه پردیس شهدا سید مجید خاتمی
تصویر
06532227042 05632227044
طبقه اداری- تلفنخانه دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مسئول آموزش،کارشناس گروه علم اطلاعات ودانش شناسی فاطمه عبداللهی
تصویر
05632227042-221
طبقه اداری-مسئول آموزش دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مسئول دفتر حوزه ریاست- دبیرخانه حمید عرب نژاد
تصویر
05632211001 32227042 - 220
طبقه اداری- حوزه ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کارشناس گروه علوم تربیتی فاطمه فریدی
تصویر
05632227042-291
طبقه اداری-اطاق کارشناسان آموزش دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کتابدار فرشته مرتضوی
تصویر
05632227042-267
کتابخانه پردیس شهدا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کارشناس امور رایانه نرجس پسندیده
05632227042-271
سایت پردیس شهدا