کارشناس گروه روانشناسی و مشاوره طاهره گنجی
تصویر
05632227042-290
کد پستی: 9716653484
طبقه اداری- اطاق کارشناسان آموزش دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کارشناس عالیه آکار
تصویر
کد پستی: 9716653484
متصدی تلفنخانه پردیس شهدا سید مجید خاتمی
تصویر
06532227042 05632227044
کد پستی: 9716653484
طبقه اداری- تلفنخانه دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
خدمات اداری محمد حسین علی عباسی
تصویر
05632227042 261
کد پستی: 9716653484
طبقه اداری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
خدمات اداری مصطفی خدادادی
تصویر
05632227042 261
کد پستی: 9716653484
طبقه اداری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مسئول آموزش،کارشناس گروه علم اطلاعات ودانش شناسی فاطمه عبداللهی
تصویر
05632227042-221
کد پستی: 9716653484
طبقه اداری-مسئول آموزش دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مسئول دفتر حوزه ریاست- دبیرخانه حمید عرب نژاد
تصویر
05632211001 32227042 - 220
کد پستی: 9716653484
طبقه اداری- حوزه ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رئیس اداره امور عمومی پردیس شهدا احمد قانونی
تصویر
05632227042-221
کد پستی: 9716653484
طبقه اداری- امور عمومی دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کتابدار فرشته مرتضوی
تصویر
05632227042-267
کد پستی: 9716653484
کتابخانه پردیس شهدا- کارشناس گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کارشناس امور رایانه نرجس پسندیده
تصویر
05632227042-271
کد پستی: 9716653484
سایت پردیس شهدا
کارشناس پژوهشی دانشکده زهرا ماسنانی
تصویر
05632227042 222
کد پستی: 9716653484
طبقه اداری- حوزه ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی