آقای دکتر محمد رضا اسدی یونسی آزمایشگاه روانسنجی
تصویر
05632227042-214
طبقه اداری،انتهای راهرو

آقای دکتر محمد جواد هاشم زاده کارگاه دانش‌شناسی
تصویر
05632227042-221
سایت کامپیوتر دانشکده

آقای دکتر محمد جواد هاشم زاده کارگاه کامپیوتر
تصویر
05632227042-221
سایت کامپیوتر دانشکده