دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

pardis

دانشگاه بیرجند از سال 1371 نسبت به پذیرش دانشجو در رشته علوم تربیتی اقدام نمود و با تداوم پذیرش دانشجو در رشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی (1373) و روانشناسی (1385) زمینه ایجاد دانشکده مستقل فراهم آمد.

«دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی» از بهمن ماه سال 1387 با موافقت هیأت رئیسه دانشگاه، تشکیل و از نظر ساختاری و فیزیکی استقلال یافت. شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 1392/12/17 با ایجاد این دانشکده موافقت قطعی بعمل آورد.

در حال حاضر، در این دانشکده سه گروه آموزشی «علوم تربیتی»، «علم اطلاعات و دانش شناسی» و «روانشناسی و مشاوره» و همچنین یک گروه پژوهشی «مطالعات جوانان» فعال و در سه رشته کارشناسی، پنج رشته کارشناسی ارشد و یک رشته دکتری دانشجو پذیرش می‌نمایند.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
علوم تربیتی  - 2 5 - 7
روانشناسی و مشاوره  - 1 4 - 5
علم اطلاعات و دانش شناسی  - 1 3 2 6
  - 4 12 2 18
رشته های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان
گروهگرایشکارشناسیکارشناسی ارشددکتریجمع
علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   214    
   مطالعات برنامه درسی  - 69     
  مدیریت آموزشی - 38    
   برنامه ریزی درسی - 10   

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی  114    
  مدیریت اطلاعات  39    
   مطالعات کتابخانه‌های عمومی -  11    
 روانشناسی و مشاوره روانشناسی  160   -    
  مشاوره  72  -    
  روانشناسی تربیتی - 61    
   -  560 218  10  788

سرفصل دروس دکتری برنامه‌ریزی درسی

سرفصل دروس روانشناسی- کارشناسی